Europa Creativa Desk MEDIA Euskadi

Programa de la Unión Europea

para la cultura y los sectores creativos

Noticias

07/May/2018 - 20/May/2018

TIMELESS PRAGUE filmak parte hartu du SOURCES 2 prestakuntza-programan / TIMELESS PRAGUE participa en el programa de formación SOURCES2

Europa Creativa MEDIA Desk Euskadik Arkaitz Basterra zinemagilearekin hitz egin du, SOURCES 2 programaren azken edizioan parte hartu duen proiektuari buruz.

SOURCES 2 prestakuntza aurreratuko programa da, baterako proiektu bat garatzen ari diren gidoilari europarrei eta gidoilari-taldeei, kogidoilariei, zuzendariei eta ekoizleei zuzendutakoa, eta nazioarteko ikus-entzuleei bideratuta dauden film luzeen proiektuei dago irekita: film originalei eta dokumental sortzaileei, hain zuzen ere.

Tailer horiek indar handiko lan-unitateak biltzen dituzte, gidoien garapenetik hasi eta entrenamendu aurreraturaino iritsita, film-proiektu espezifiko batean lan egiten ari diren profesionalentzat. Aholkulariek tresna-sorta handia ematen dute, parte-hartzaileek idazketa-trebetasunak hobetu ditzaten eta beren proiektuak ahalik eta potentzial handienarekin gara ditzaten.

Europa Creativa MEDIA Desk Euskadi habla con el cineasta Arkaitz Basterra acerca del  proyecto con el que ha participado en la última edición del programa SOURCES 2.

SOURCES 2 es un programa de formación avanzada destinado a guionistas europeos y grupos de guionistas, coguionistas, directores y productores que estén desarrollando un proyecto conjunto y está abierto a proyectos de largometrajes que estén dirigidos a una audiencia internacional: películas originales y documentales creativos.

Estos talleres presentan unidades de trabajo de gran potencia e incluyen desde el desarrollo de guiones hasta el entrenamiento avanzado para profesionales que estén trabajando en un proyecto de película específico. Los asesores proporcionan una gran variedad de herramientas para mejorar las habilidades de escritura de los participantes y para desarrollar sus proyectos con el máximo potencial.

EC: Sources 2 programaren azken edizioan parte hartu berri duzu. Nola laburbilduko zenuke tailerrean izandako bizipena?

EC: Acabas de participar en la última edición de Sources 2. ¿Cómo resumirías tu paso por el taller?

Arkaitz Basterra: Tailerraren lehenengo fasea amaitu berri dugu, eta, egia esan, ez nekien oso ondo zer espero nezakeen. Entzuteko oso prest nengoen, bai eta Txekiar Errepublikako Petr Vršek-ekin batera idazten ari naizen gidoia hobetzen lagundu ziezadaten ere. Eta esan beharra daukat ezin naizela emaitzarekin gusturago egon; batetik, nire gidoia nabarmen hobetu da, eta, bestetik, idazketa-prozesurako tresna berriak eman dizkidate. Eta oraindik bigarren faserako prestatu behar dugula da onena, zeina abuztuan izango den.

Arkaitz Basterra: Acabamos de terminar la primera fase del taller y , la verdad es que, no sabía muy bien qué esperar. Fui abierto a escuchar y a que me ayudaran a mejorar el guión que estoy escribiendo junto al co-guionista Petr Vršek, de República Checa. Y he de decir que no puedo estar más contento con el resultado del taller, por un lado, porque mi guión ha mejorado de manera muy considerable y, por otro lado, porque me ha dado nuevas herramientas para el proceso de escritura. Y lo mejor es que todavía tenemos que prepararnos para la segunda fase, que tendrá lugar en agosto.

EC: Zertan egin dizu on programan parte hartzeko hautatu izanak?

EC: ¿En qué te ha beneficiado haber sido elegido para participar en el programa?

AB: Sources 2 programan, tutorearekin banaka egiten da lan, baina baita bost proiektuko taldeetan ere. Gidoiaren arazo jakin batzuk konpontzeko beharrarekin etorri nintzen, baina nireak ez bezalako arazoak zeuzkaten gainerako proiektuek, eta horiek nola konpontzen diren ikusteak asko lagundu diezadake bai oraingo gidoian, bai etorkizuneko gidoietan. Azken batean, eskuratzen diren lan-tresnak dira. Gainera, hainbat herrialdetako gidoilariekin lan egiteak norberaren proiektuak nazioartean funtziona dezakeen ikusten laguntzen du, eta, era berean, kideen lan-metodoak ikasten laguntzen du. Lana bera albo batera utzita, inguru sortzaile batean bederatzi egunez hamazazpi gidoilarirekin eta horien ekoizleekin egoteak lanerako harremanak eta lagun berriak sortzen laguntzen du. Azkenik, antolakundea aipatu nahiko nuke; nabari da denbora asko daramala ekitaldia antolatzen, oso tutore profesionalak aukeratzen ditu, eta malgua da proiektu bakoitzaren premiekin.

AB: En Sources 2 se trabaja individualmente con el tutor y también en grupos de cinco proyectos. Yo venía con la necesidad de solucionar unos problemas concretos en el guión, pero cada uno de los otros proyectos tenía otros problemas diferentes al mío, y ver cómo éstos se resuelven, me puede ayudar mucho en mi guión actual y en futuros guiones. Son en definitiva nuevas herramientas de trabajo que se adquieren. Además, trabajar con guionistas de varios países ayuda a ver si el proyecto de uno mismo puede funcionar internacionalmente y también ayuda a aprender de los métodos de trabajo de los compañeros. Aparte del trabajo en sí, el estar durante nueve días en un entorno creativo con diecisiete guionistas y sus productores, ayuda a crear contactos de trabajo y nuevas amistades en el medio. Por último me gustaría mencionar a la organización, que se nota que lleva mucho tiempo organizando el evento, y elige a tutores muy profesionales y es flexible con las necesidades de cada proyecto.

EC: Zein izan da proiektuaren lan-prozesuan gainditu behar izan duzun erronka zailena?

EC: ¿Cuál ha sido el reto más difícil al que te has tenido que enfrentar en el proceso de trabajo de este proyecto?

AB: Esku artean “slapstick comedy” bat edukitzea da erronka handiena; oso bisuala da, eta idazkera zehatz bat eskatzen dizu horrek, elkarrizketetan oinarrituta dagoen komedian edo beste genero batzuetan erabiltzen denaz bestelakoa. Kasu honetan, komediaren elementu bisual guztiak sartu aurretik, istorioak berak eta pertsonaiek goitik behera egon behar dute zehaztuta. Fase honetan, alderdi hori landu dugu batez ere, eta, bigarren fasean, jada prest dauzkagun elementu bisual guztiak sartzen egingo dugu lan. Eta hori, gidoiak bertsio bat baino gehiago eduki behar dituela kontuan hartuta. Barne-mailako lanekoa da bertsioetako bat, eta finantzaketa-prozesuan kanpora begira aurkezteko prest eduki behar dena da bestea. Bigarren bertsio horrek irakurgarria izan behar du irakurlearentzat, istorioa jarraitzea ezinezko egingo luketen xehetasunetan gal ez dadin.

AB: Mi mayor reto está en que tengo entre manos una “slapstick comedy”, muy visual y que requiere una forma de escribir concreta, diferente a la comedia basada en diálogos o cualquier otro género. En este caso, antes de introducir todos los elementos visuales de comedia, la historia en sí y los perosnajes deben estar definidos al completo. En esta fase hemos trabajado sobre todo en esto y en la segunda fase trabajaremos en la introducción de todos los elementos visuales que ya tenemos preparados. Y esto, teniendo en cuenta que hay que pensar en que el guión debe de tener más de una versión, una la de trabajo interno, y otra que debe ser preparada para presentarla externamente durante el proceso de financiación, ya que esta última versión debe ser legible para que el lector no se pierda en detalles visuales que harían imposible el seguimiento de la historia.

EC: Esan genezake zineman forma oinarria ere badela, eta zuzendariak eskuz esku egin behar duela lan gidoilariarekin, testua irudi bihurtzeko orduan. Horrela izaten da, ala funtziook banantzeko joera dago? Konta iezaguzu zure kasua.

EC: Podríamos decir que en cine la forma también es fondo, y que el director debe trabajar mano a mano con el guionista a la hora de traducir el texto en imágenes. ¿Suele ser así o suelen separarse estas funciones? Cuéntanos tu caso.

AB: Nire kasuan, nik neuk zuzentzen ditut gidoiak, eta filmatuko den moduan pentsatuta idazten dut. Edonola ere, gidoilaria eta zuzendaria pertsona ezberdinak izan ala ez izan, gidoia beti bisualki idatzi behar dela uste dut. Gidoia, elkarrizketak albo batera utzita, ez da literatura, eta deskribapen bisualak eginez eta ekintza zehatzak adieraziz idatzi behar da. Aurrerago, gidoilariak eta zuzendariak elkarrekin egin dezakete lan gidoia amaitzeko, baina, hala ere, zuzendariak bere egin beharko du gidoia uneren batean, eta nola filmatu behar den nahiz pantailara zer eramango duen erabaki beharko du; hots, zuzendariak erabakitzen du, eta bera da pelikularen alderdi bisualaren arduraduna.

AB: Mi caso es que yo dirijo mis propios guiones, y escribo pensando en la manera en la que se va a filmar. De todas formas, independientemente de que el guionista y el director sean o no diferentes personas, pienso que el guión siempre ha de escribirse de manera visual. Un guión, exceptuando los diálogos, no es literatura, y ha de escribirse haciendo descripciones visuales y señalando acciones concretas. Más adelante el guionista y el director pueden, idealmente, trabajar juntos en terminar el guión, pero en cualquier caso, en un momento dado es el director el que ha de hacer el guión suyo y decidir cómo debe filmarse y qué se va a ver en pantalla, es el director el que decide y es responsable del aspecto visual de la película.

EC: Hitz egiguzu gidoilari gisa dituzun eraginei buruz. Zinemaren historian, zein gidoi jotzen dituzu zinemako gidoiak egiteko ikasbide?

EC: Hablanos de tus influencias como guionista. ¿Cuáles son esos guiones de la historia del cine que consideras lecciones como guiones cinematográficos?

AB: Zorionez, gidoiak idazteko modu ugari daude; pelikula bakoitzak estilo zehatz bat eskatzen du, eta gidoilariak berak garatu behar du bere estilo pertsonala. Dena dela, kontatzeko modu ez-konbentzionala daukaten filmek txunditzen naute; nire ustez, narratiba klasikoa menderatzen saiatu behar da aurrena, gero apurtu ahal izateko. Narratiba klasiko horren adibide asko daude, baina, bakarra jartzearren, eta erraza, Pixar-en filmen gidoi guztiek oinarrizko arauak eta narratibaren arau klasikoak jarraitzen dituztela esango nizuke, eta ehuneko ehunean funtzionatzen dutela. Eta, liburutik egokitutako gidoi bat aipatu beharko banu, "El paciente inglés" aipatuko nuke; batez ere, gidoia egokitzean Anthony Minghella zinema idazten ari zelako, eta ez literatura. Are, istorioaren amaiera aldatu zuen. Gidoia idazteko modu horren ondorioz, inork ez ditu liburua eta pelikula alderatzen, eta egokitzapenetan beti gertatu beharko litzatekeen gauza zoragarria da hori.

AB: Afortunadamente hay muchísimas maneras de escribir guiones, cada película requiere un estilo concreto, y es el guionista el que debe personalmente desarrollar su estilo personal. Aunque me maravillan las películas que tienen una narrativa no convencional, considero que siempre hay que intentar dominar la narrativa clásica para luego poder romperla. Ejemplos de esta narrativa clásica hay muchos pero por poner solamente uno y sencillo, te diría que cualquiera de los guiones de las películas de Pixar sigue las reglas básicas y clásicas de narrativa y funcionan al cien por cien. Y si he de mencionar un guión como adaptación de libro, mencionaría “El Paciente Inglés”, sobre todo porque al adaptar el guión Anthony Minghella estaba escribiendo cine y no literatura, incluso cambiando el final de la historia respecto al libro. El guión se escribió de tal manera que nadie compara libro y película, y eso es algo fantástico que siempre debería ocurrir en las adaptaciones.

EC: Guillermo Arriagak baieztatzen duenez, filma gidoilariarena da, edo berea da gehienbat, bakarrik sortzen baitu. John Carpenter-ek, ordea, filma zuzendariarena dela esaten du. Zein iritzi duzu betiereko eztabaida horren gainean?

EC: Guillermo Arriaga afirma que la película es del guionista, o mayormente de él, ya que crea en soledad. John Carpenter afirma que la película es del director. ¿Qué opinas de esta eterna disputa?

AB: Zuzendaria nor den gorabehera, gidoi onik gabe ez dago pelikula onik. Zuzendariak filmatzen hasi aurretik jakin behar du eskuetara iritsi zaion gidoia bertsiorik onena den. Ez bada, berak dauka gidoia gehiago landu dadila eskatzeko ardura. Eta zuzendariari bere potentzial guztia ustiatzeko gaitasuna ematen dion gidoi hoberen hori edukitzean prestatu behar da filmatzen hasteko. Horregatik nago, baita hor ere, Carpenterrekin ados: zuzendaria da pelikularen emaitzaren azken eta goreneko arduraduna. Gidoi txar batekin filmatuz gero, gidoi hori onartzeagatik, eta, gidoi bikain batekin filmatuz gero, paperean idatzita dagoena suntsitzen edo beste maila batera igoarazten duen pertsona izateagatik.

AB: Independientemente de quién sea el director, sin un buen guión no hay una buena película. El director tiene que saber ver si el guión que llega a sus manos es la mejor versión antes de ir a rodar. Si no lo es, es él el responsable de pedir que se trabaje en el guión durante más tiempo. Y en el momento de tener ese mejor guión que le de al director la capacidad de explotar todo su potencial, es cuando hay que prepararse para rodar. Es por esto por lo que en esto también estoy de acuerdo con Carpenter, el director es el último y máximo responsable del resultado de la película. En caso de rodar con un mal guión, por aceptarlo, y en el caso de rodar con un excelente guión, por ser quien destroce o eleve a otro nivel lo que está escrito sobre el papel.

Volver